Tietosuojaseloste

Puutupeliin.fi tietosuojaseloste

Päivitetty 24.6.2019

Jalkapallon Pelaajayhdistys ry (jäljempänä ”JPY”) käsittelee puutupeliin.fi-sivustolla jätettyjä henkilöiden yhteystietoja. JPY on sitoutunut käsittelemään tietoja henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää. Tällä sivulla esitetään kulloinkin ajantasainen versio selosteessa.

Mihin tietoja käytetään

Tietoja käytetään henkilöiden kontaktoimiseen. Tiedot poistetaan heti, kun henkilö on kontaktoitu.

Mistä tietoja saadaan

Tietoja kerätään puutupeliin.fi-sivustolla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Mitä tietoja käsitellään

Nimi, puhelinnumero ja haluttu yhteydenottomuoto.

Tietoturva

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa. Tietojen käyttö, muuttaminen ja käsittely tapahtuu asianmukaisesti suojatun sovelluksen kautta. Tietojen käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on tietojen ylläpito ja hallinta. Tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja tietojen käyttöä valvotaan.

JPY käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään kunnes henkilö on saatu kontaktoitua.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja on talletettu tai, ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. JPY:n tulee samalla ilmoittaa sinulle säännönmukaiset tietolähteet ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Sinun on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö JPY:n vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa sekä todistamalla henkilöllisyys liittämällä pyyntöön jäljennös virallisesta voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja sinun väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Sinä voit käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön kirjallisena tai sähköpostilla.

Sinulla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Jäsen voi korjata virheellisiä tietoja verkkopalvelussa. Jos virheellistä tietoa ei voi korjata verkkopalvelussa, jäsenen tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Sinulla on oikeus pyytää, että tietosi poistetaan (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tiedot pyritään poistamaan ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Kun sinä olet esittänyt pyynnön, JPY ei saa enää käsitellä sinun henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä.

Anonymisoitu tieto, analytiikan käyttö ja evästeet

Jotta voimme kehittää verkkopalveluitamme voimme käyttää kolmannen osapuolen analyysityökaluja. Tällaisia työkaluja on muun muassa Google Analytics. Tietojen kerääminen on automaattista ja tiedot anonymisoidaan keräysvaiheessa.

Kerättyjä tietoja on muun muassa:
IP-osoite (ja sijaintimaa)
Käyttäjän toiminta verkkopalvelussa
Käytetyn laitteen tyyppi
Selaimen tyyppi ja kieliasetukset
Referrer-tieto

Lisää tietoa analytiikan anonymisoinnista:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

Käytämme anonymisoitua analytiikkaa säännönmukaisesti:
Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
Käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten tutkimiseen
Liiketoiminnan suunnitteluun sekä tuotekehitykseen
Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
Palveluiden personointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen

Verkkopalvelu sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”keksejä”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi verkkopalveluiden käytön yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeistä saatua anonymisoitua tietoa kohdennettua mainontaa varten muissa verkkopalveluissa. Verkkopalvelumme sisältävät sosiaalisen median liitännäisiä.

Rekisterinpitäjä

Jalkapallon Pelaajayhdistys ry
Aurakatu 12 B
20100 Turku

Rekisteristä vastaava henkilö

Markus Juhola
toiminnanjohtaja
Jalkapallon Pelaajayhdistys ry
Aurakatu 12 B
20100 Turku
markus@jpy.fi
+358 50 5960 727